Všeobecné obchodné podmienky

Objednávka prostredníctvom internetu

 • Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Opis a cenu tovaru nájde kupujúci v ponukovom katalógu dostupnom na http://www.agrotrade.sk
 • Dodávateľ sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar na základe prijatej a potvrdenej objednávky v čo najkratšom čase obvykle do 7 dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je dostupný, dodávateľ informuje odberateľa spätnou e-mail správou.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru na základe individuálnej objednávky podľa § 12 ods.5 zákona č. 108/2000 Z. z., ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť účtovaný do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Nepotvrdenie objednávky

 • Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:
  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené údaje: e-meilová adresa, osobné údaje)
  • chýbajúce údaje odberateľa (telefónny kontakt, e-mailová adresa ....)
  • tovar sa už nedodáva, objednaný tovar bol vyradený z ponukového katalógu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Cena dopravy

      Prepravné náklady spojené s dodávkou objednaného tovaru hradí zákazník nasledovne:

      - hmotnosť nákupu od       0 kg  do  5 kg       ............  4,39 EUR príplatok

      - hmotnosť nákupu od   5,001 kg  do  10 kg   ............  5.20 EUR príplatok

      - hmotnosť nákupu od   10,001 kg do  15 kg  ............  5,99 EUR príplatok

      - hmotnosť nákupu od   15,001 kg do 20 kg   ............  6,80 EUR príplatok

       -hmotnosť nákupu od   20,001 kg do 30 kg   ............  8,20 EUR príplatok

       -hmotnosť nákupu od   30,001 kg do 40 kg   ............  13,80 EUR príplatok

       -hmotnosť nákupu od   40,001 kg do 50 kg   ............. 16,20 EUR príplatok

       -hmotnosť nákupu nad  50,001 kg                .............   0,54 EUR za kg 

Poučenie spotrebiteľa

 • Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Postup v prípade odstúpenia od zmluvy: vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi písomne dodávateľovi. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ bol zákazníkovi tovar doručený a prevzal ho, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa. Dodávateľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade, že vrátený tovar bol poškodený kupujúcim, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si nárok na úhradu spôsobenej škody. Ak dodaný výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný, náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar doručený na dobierku nebude prijatý.

Osobitné ustanovenie

 • Z dôvodu maximálneho uspokojenia zákazníkov predávajúci vyhradzuje určitý typ výrobkov, u ktorých zákazník a predávajúci dohodnú osobitný spôsob odberu, resp. prevzatie tovaru.

Ochrana osobných údajov

 • Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko, úplná poštová adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii aj nasledujúce údaje: obchodný názov firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, prípadne identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

 

 • Predajca u výrobkov HUSQVARNA a STIHL zabezpečí osobný predpredajný servis v zmysle pokynov dodávateľa č.1/2012